GDPR

Vážení zákazníci,

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že spoločnosť STUDIO PRINT s.r.o. v súvislosti s poskytovaním obchodných služieb spracováva niektoré osobné údaje. V súlade s Nariadením EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) Vám dávame do pozornosti, že STUDIO PRINT s.r.o. zverejnila dokument obsahujúci informácie o spracúvaní osobných údajov.
Prosíme Vás, aby ste si prečítali tieto informácie, oboznámili sa s ich obsahom a poskytli ich ďalej všetkým dotknutým osobám.

 

Ochrana osobných údajov Informácia o ochrane osobných údajov Váţení zákazníci, Vzhľadom k tomu, že dňom  25. 5. 2018 nadobúda účinnost nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ovoľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, dovoľujeme si vás informovať o základných bodoch tohto nariadenia: OBSAH 1.Kto je správca vašich osobných údajov? 2.Aké vaše osobné údaje spracúvame? 3.Účely spracúvania osobných údajov? 4.Na aké účely ste poskytli svoj súhlas? 5.Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu? 6.Ako dlho budeme spracúvat vaše osobné údaje? 7.Kto môže mat prístup k vašim osobným údajom? 8.Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov? 9.Ako môžete odvolat súhlas so spracúvaním osobných údajov? 1.KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? Správca osobných údajov je spoločnost , ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť: STUDIO PRINT s.r.o, ďalej len poskytovateľ: Identifikačné údaje Poskytovateľa:  STUDIO PRINT s.r.o.    , Komárňanská cesta 1793/46, 94002 Nové Zámky, IČO 47059435, DIČ 2023735615  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 33931/N; Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: studioprint@studioprint.sk alebo telefonicky na čísle: +421 908 752 816 2.AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME? Základné identifikačne údaje – názov spoločnosti, IČO, DIČ, Platca DPH, IČ DPH, meno, priezvisko, adresa. Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa. Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetového vernostného programu. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčat vhodné produkty a služby. Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ. 3.ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV? Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate pri registrácii do e-shopu alebo pri objednávaní na e-shope. Tieto údaje používame na vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Osobné údaje môžu tiež pochádzat z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzat od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzat.  Dotknutá osoba – kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi. 4.NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS? Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕnajú nasledujúce činnosti: – ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovat elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru, – automatizované spracúvanie osobných údajov s cielom prispôsobit obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám, – prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami. Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovolný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielat individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať. 5.PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU? Naša spoločnosť sa vám snažia poskytovat individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznat, odhadnút budúce konanie a podla toho prispôsobit naše produkty a služby. 6.AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAT VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vztahu a na nasledujúcich 5 rokov ( ak neplatia zákonné požiadavky na archiváciu (napr. na daňové účely) od ukončenia takéhoto zmluvného vztahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte. Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podla právnych predpisov nie je potrebný súhlas. 7.KTO MÔŢE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM? Na spracúvanie údajov na marketingové účely môže mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. Ďalej je to pošta, prepravné spoločnosti. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov. 8.AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmostou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva: Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnost obrátit sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. Právo na prístup k osobným údajom Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podat stažnost Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak: a.osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, b.dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, c.dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, d.osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, e.je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, f.sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak: a.dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b.spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c.Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, d.dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Právo podat staţnost Úradu na ochranu osobných údajov S vaším podnetom alebo stažnostou ohladom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Kde môţete práva uplatnit a sú tieto práva spoplatnené? Jednotlivé práva môžete uplatniť u Poskytovateľa, a to telefonicky na linke: +421 908 752 816;  poslaním e-mailu na adresu: studioprint@studioprint.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu:  STUDIO PRINT s.r.o., Komárňanská cesta 1793/46, 940 02 Nové Zámky Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. Za aký čas môţete očakávat odpoved od spoločnosti? Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohladom na zložitost a počet žiadostí môžeme túto lehotu predlžit na dva mesiace. O predlžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovat. 9.AKO MÔŢETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV? Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovolnosti. To znamená, že ho môžete kedykolvek odvolat. Nechcete dalej dostávat ponuky produktov a služieb? Je nám to lúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme. Čo má odvolanie súhlasu obsahovat? – Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovat. – Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovat všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovat posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povolit, aby vás dalej kontaktovali.-  Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávat iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhoviet. – Váš vlastnoručný podpis. Akým spôsobom môţem odvolanie poslat? – Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať  v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísat. – Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti. STUDIO PRINT s.r.o. Komárňanská cesta 1793/46 940 02 Nové Zámky